KOMPANI .A

94076f87

Biz kim?

Skylark arassalaýjy himiýa.Hytaýda ýörite ýuwujy serişdeleriň öňdebaryjydyr we 23 ýyl bäri gündelik himiýa sarp ediş önümleri senagatynyň önümçiligi we gözleg işleri bilen meşgullanýar.Häzirki önümçilik kategoriýalary esasan eşikleri arassalamak, täjirçilik ýuwmak, öý hojalygyny arassalamak, dezinfeksiýa we öý haýwanlaryny arassalamak we ideg ýaly ýokary hilli önümleri öz içine alýar.

Şol bir wagtyň özünde, bäş sany “Fortune 500” kompaniýasy bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlygy dowam etdirdik we Günorta-Gündogar Aziýanyň, Eastakyn Gündogaryň köp ýerinde ýerleşýän iri we orta hususy kärhanalar we döwlet kärhanalary bilen söwda hyzmatdaşlygyny amala aşyrdyk, Demirgazyk Amerika we Günorta Amerika.Dürli sebitler we kärhanalar bilen dürli hyzmatdaşlykda baý hyzmat tejribämiz bar.

Häzirki wagtda önümçiligiň hemmetaraplaýyn kuwwaty Hytaýyň günorta-günbatar sebitinde öňdebaryjy orny eýeledi we köp sanly içerki zawodlar we gözleg-barlag edaralary bilen strategiki hyzmatdaşlyga eýe.Iň oňat bäsdeşlik ukybymyzyň bardygyna berk ynanýarys we iň gowy saýlan we iň ygtybarly işewür hyzmatdaş bolarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?

23 ýyllap üznüksiz ösüşden we toplanyşdan soň, müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin öz wagtynda netijeli iş çözgütleri bilen üpjün edip biljek we satuwdan soň has gowy üpjün edip biljek ösen gözleg we önümçilik, ulag we satuwdan soňky hyzmat ulgamyny döretdik. hyzmaty.Önümçilikde öňdebaryjy önümçilik enjamlary, hünärmen we tejribeli inersenerler, ajaýyp we gowy taýýarlykly satuw topary, berk önümçilik prosesi we önümçilik zynjyryndaky PET & PE çüýşäniň galyplaýyş ussahanasynyň üstüni ýetirmek bize bäsdeşlik bahalaryny we ýokary hilli önümleri açmaga mümkinçilik berýär. dünýä bazary.Skylark arassalaýjy himiýa.ýokary ussatlyga, çykdajylaryň ýerine ýetirilmegine we müşderileriň kanagatlanmagyna üns berýär we müşderilere iň oňat önümler bilen yzygiderli üpjün etmegi we gowy abraý gazanmagy maksat edinýär.

Her bir müşderä ilki bilen hil pelsepesi we iň ýokary hyzmat pelsepesi bilen tüýs ýürekden hyzmat edýäris.Meseleleri wagtynda çözmek biziň hemişelik maksadymyzdyr.Skylark arassalaýjy himiýa.ynam we çyn ýürekden elmydama siziň ynamdar we höwesjeň hyzmatdaşyňyz bolar.

Y
Bazar tejribesi
Işgärler
Gözleg we hyzmatdaşlar
5Y + üpjün edijiler

Önümçilik ukyby

jhgiuyi
Suwuk güýç garyjy 5T * 4
Suwuk güýç garyjy 2T * 2

ngbviuyi
EDI aşa ýokary arassa suw ters osmoz enjamlary * 1

jhgfjkhg
Poslamaýan polatdan ýasalan suwuk gap 20T * 10

nfyujtfi
Awtomatiki suwuk doldurma liniýasy * 4
-Arym awtomat suwuk doldurma liniýasy * 2

btyiuyt
PC / PET / PE / PA / PP -arym ýapyk plastik çüýşäni üfleýän maşyn * 2

btyiuyt
PC / PET / PE / PA / PP Doly ýapylan plastik çüýşäni üfleýän maşyn * 7

btyiuyt
Gorizontal göni basyş sanjym galyplaýjy maşyn * 9

nvbiyu
PP / PE Boş zarba galyplaýjy maşyn * 4

Hil barlagy

hgfh

Çig mal

Esasy çig malyň her partiýasy Skylark Cleaning Chem-iň hyzmatdaşlaryndan gelýär.çeşmeden önümleriň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin 5 ýyldan gowrak wagt bäri.Çig malyň her topary taýýar önümiň ökde bolmagyny üpjün etmek üçin önümçilikden öň komponent barlagyndan geçer.

joiuoi

Enjamlar

Önümçilik ussahanasy çig mal barlanylandan soň çäreleri görer.Iň azyndan iki inersener garyşyk tanky, suw arassalaýjy enjamlary we önümçilik liniýasyny önümçilikden öň barlaýar.

jgfuyi

Işgärler

Zawodyň meýdany ISO45001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Seminara girmezden ozal ähli işgärler maska ​​geýerler we dezinfeksiýa geçerler.

uyiyu

Taýýar önüm

Dolduryş ussahanasynda önümleriň her topary öndürilenden soň, iki sany hil gözegçisi standartyň talaplaryna laýyklykda taýýar önümleriň her toparynda tötänleýin barlaglar geçirer we müşderilere iberiljek hil nusgalaryny galdyrar.

1

Jemleýji barlag

QC bölümi iberilmezden ozal önümleriň her toparyny barlar.Barlag proseduralary önümiň üstki işjeňligini, bakteriýalaryň synagyny, himiki düzümi derňemegi we ş.m. öz içine alýar. Bu synag netijeleriniň hemmesi inerener tarapyndan seljeriler we tassyklanar we soňra müşderä iberiler.