sahypa_bannerabout

Taryhymyz

Taryhymyz

Pespäl başlangyçlarymyz we üznüksiz gowulaşmagymyz üçin buýsanýarys.

1986-njy ýyl

lkj

Skylark Chemical-y esaslandyryjy Wu Szinglin (jenap Wu, 1970-nji ýylda doglan), dogduk şäheri Çeçen welaýatynyň Longçang etrabynda uzak obadan ýeke özi işlemek üçin Guanç Guangzhouou şäherine gitdi.Guanç Guangzhououda ilkinji işi Çeçuan restoranynda ofisiantdy.Şondan soň, eltip beriji, taksi sürüjisi, aşpez, kir ýuwýan we ş.m. bolup işledi. Bäş ýyldan soň tygşytlaýan pullaryny kiçijik Siçuan restoranyna işledi.1997-nji ýylyň ýazynda onuň 3 şahasy bardy we töwerekdäki jemgyýetlerde meşhurdy.

1997-nji ýyl

lkj

1997-nji ýylyň gyşynda, jenap Wu tarapyndan nädogry iş strategiýasy saýlanylmagy, ilkinji işiniň gutarmagyna sebäp boldy.Galan esasy serişdeleri satandan soň, 2000-nji ýylda dogduk şäheri Çengdu şäherine gaýdyp geldi we ikinji işine başlady.Guanç Guangzhououda üznüksiz gözleg we tejribe arkaly Çengdunyň gündogarynda gury arassalaýyş dükany işledi, bu bolsa ikinji işiniň başlangyjy boldy.

2000-nji ýyl

lkj

Hytaýyň gündelik himiýa senagatynyň geljekdäki ösüş potensialyny gördi we Skylark Chemical Co Ltd.-ni esaslandyrdy. Soňra bir tehnik işe aldy, Çengdunyň gündogar çetinde 60m2 kiçi ussahanany işledi we Skylark Chemical-y döretdi.Ilkinji günlerde Skylark Chemical-yň esasy işi R&D we gury arassalaýjy esbaplary, deri reňkli pastalary we beýleki esbaplary satmakdy.Öňümizdäki birnäçe ýyldan 2005-nji ýyla çenli ýyllyk satuw 2 million ýuana ($ 0.309 million) ýetdi.

2005-nji ýyl

lkj

Önümçilik masştabyny ýokarlandyrmak baradaky gyssagly talap sebäpli 1000m2 ýer kärendesine aldyk we Çengdunyň gündogar çetinde zawod gurduk.“Skylark Chemical” 2006-njy ýylyň çärýeginde tutuş ýurt boýunça satuw işini resmi taýdan açdy we Hytaýyň Henan welaýatynyň Zhengzhouou welaýatynyň daşynda ilkinji satuw ofisini resmi taýdan açdy.2007-nji ýylyň birinji çärýeginde ýyllyk satuw 4 million ýuana (0.618 million dollar) ýetdi.Şol bir wagtyň özünde Hytaýyň paýtagt şäherleriniň 30% -de satuw ofisleri döredildi.

2007-nji ýyl

lkj

Şäher ýer meýilnamasy sebäpli Skylark Chemical Çengdunyň demirgazyk çetine göçdi we täze zawod gurmak üçin 2000 inedördül metr ýer satyn aldy.2007-nji ýylyň iýun aýyna çenli “Skylark Chemical” -yň işi gury arassalaýyş esbaplaryndan, ýorgan-düşek ýuwujy materiallardan, deri arassalaýjylardan we kir ýuwýan awtomatiki platformalardan başlap köp ugurly ösüş ýoluny öz içine aldy.Hususan-da, awtomatiki kir ýuwmak platformasy, 2008-nji ýyldaky Şanhaý ýuwmak we boýamak sergisinde Hytaýyň köp ýerinden alyjylardan sorag aldy.Şol bir wagtyň özünde, köp ugurly ösüş ýoly “Skylark Daily Chemical” 2007-nji we 2010-njy ýyllar aralygynda ýyllyk 10 million ýuana (1,54 million dollar) ýetdi we Hytaýyň gury arassalaýyş we boýag pudagynda ilkinji 3-lige öwrüldi.Şeýle hem, Skylark Chemical Hytaýyň welaýat paýtagt şäherleriniň 70% -de satuw ofislerini döretdi.

2010-njy ýyl

Şäher daşky gurşawy meýilleşdirmek sebäpli zawodymyz Guançanyň, Çeçuanyň günorta çetine göçdi.30 million ýuana golaý maýa goýup, ýarym awtomatlaşdyrylan senagat gündelik himiýa zawody, ofis binasy, ýuwmak endiklerini öwretmek binasy, laboratoriýa, üç önümçilik ussahanasy, uly ammar, işgärler otagy we açyk meýdanda 18,000m2 ýer satyn aldy. işgärler üçin sport meýdançasy.2012-nji ýylda syýasatyň üýtgemegi we haýal ösüş depgini bilen milli ykdysadyýet sebäpli Skylark Chemical iş ugurlaryny azaltdy we mata ýuwýan pudaga gönükdirildi.Programma ssenarileri kir ýuwýan zawodlar, myhmanhanalar we hassahanalar ýaly dürli uly göwrümli bölümlerdir.2016-njy ýylyň birinji çärýeginde ýyllyk satuw 38 million ýuana (5,87 million dollar) ýetdi.Skylark Chemical mata ýuwmak pudagynda meşhur marka öwrüldi we satuw ulgamy ýurduň ähli iri we orta şäherlerini öz içine alýar.

2016-njy ýyl

Işewürligiň täze ösüş mümkinçiliklerini tapmak üçin kärhana, Zigong şäheriniň gündogar çetinde, Çeçuanyň gündogar çetinde 10 000 inedördül metr meýdany öz içine alýan gündelik himiýa zawodyny kärendesine aldy we gurdy.Bu iş OEM & ODM, PE & PET çüýşäni üfleýän önümçilik, kir ýuwujy serişde, suwuk el ýuwmak, haýwan şampuny, gap-gaç ýuwýan suwuklyk, awtoulag aýnasy suw, agyz beklemek çözgüdi we ş.m. öz içine alýar. himiýa bazary.Şol bir wagtyň özünde bu zawodda öndürilen awtoulag aýna suw önümleri Hytaýyň Milli Nebit Korporasiýasy ýaly iri kärhanalar bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.2021-nji ýylyň birinji çärýeginde täze iş formatlarynyň ösüşi ýyllyk satuwynyň umumy mukdaryny 72 million ýuana (11,13 million dollar) ýetirdi.Mundan başga-da, Skylark Chemical-a bazardaky öňdebaryjy ornumyzy üpjün etmek üçin çeýe R&D mehanizmine eýe bolmaga mümkinçilik berýän Hytaýda 7 sany ýokary okuw mekdebi we 4 hünär synag tejribesi instituty bilen uzak möhletleýin gözleg we hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

2021-nji ýyl

Häzirki wagtda “Skylark Chemical” mata ýuwmak pudagynda meşhur marka öwrüldi.Öý hyzmaty markalary günorta-günbatar sebite belli bir marka hökmünde girdi we 2500-e golaý supermarketlere girdi.Egin-eşikleri arassalamak we öý haýwanlaryny arassalamak we ideg markalary Szeçuanda marka effektlerini öndürip başlady.COVID-19-dan soň Skylark Chemical täze ösüş mümkinçiliklerini gözlemek üçin 2021-nji ýylyň iýun aýynda halkara söwda işewür toparyny döredip başlady.Has köp ýurtdan gelen müşderiler bilen oňyn we dostlukly alyş-çalyş ederis we müşderilere bazarda üstünlik gazanmaga kömek ederis diýip umyt edýäris.Iki taraplaýyn aragatnaşyk düşünjesiniň, oňyn okuw garaýşynyň we önümiň ajaýyp hiliniň Skylark Chemical-yň üstünliginiň syry bolup durýandygyna berk ynanýarys.