Hyzmatdaşlar

jgfhjh (1)

7EF35DC0-3903-4769-B6F1-173CAB8A918D

HYZMATDAŞ GIRIŞ

Siçuan uniwersitetiniň Günbatar Hytaý hassahanasyABŞ-nyň, Kanadanyň, Angliýanyň we beýleki ýurtlaryň hristian buthanasyndan gözbaş alyp, 1892-nji ýylda esaslandyryldy. Günbatar Hytaýda diagnoz, kritiki keseller we beýleki kyn bejergiler üçin döwlet derejesindäki merkez, şeýle hem dünýädäki iň uly ýeke-täk nokat hassahana.Ilki bilen Amerikanyň patologlar kolleji (CAP) tarapyndan tassyklanan Hytaýdaky iň uly lukmançylyk barlaghana merkezine eýe.

66FBE563-E740-48BE-B755-F25FC5DA4165

Siçuan uniwersitetiniň Günbatar Hytaý hassahanasy 2015-nji ýylda Hytaýyň döwlet hassahanalarynyň umumy sosial goşandynyň sanawynda 1-nji, Hytaýyň iň oňat hünär derejesi we Hytaýyň hassahanalarynyň sanawy sanawynda 2-nji orny eýeledi.Keselhana köp ýyllaryň dowamynda garaşsyz üçünji tarap derňewi arkaly “Hytaýda iň meşhur 3a hassahanasy” we “Medisina edaralarynyň iň gowy iş berijileri” sanawynda ilkinji onluga girdi.

Hyzmatdaşlyk taslamasy

Skylark Chemical, 2017-nji ýylyň iýun aýyndan bäri Siçuan uniwersitetiniň Günbatar Hytaý hassahanasy (Çengdunyň baş edarasy) bilen durnukly hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

“Skylark Chemical” hassahanasynyň zygyr kir ýuwýan önümleri, teklip, barlag we barlaghanadan soň bir ýyllyk teklip bilen üstünlikli sylaglandy.Bu ýyl müşderilere satuwdan soň ýokary hilli hyzmat we ekologiýa taýdan arassa önümler bilen üpjün etmek üçin ilki bilen hyzmat pelsepesini alýarys, ilki bilen hil we netijelilik.

jgfhjh (2)

Skylark Chemical, Siçuan uniwersitetiniň Günbatar Hytaý keselhanasyndan (Çengdunyň baş edarasy) 61,5 km uzaklykda.Biziň maksadymyz, müşderileriň meseleleriniň 3 sagadyň dowamynda düýpden çözülmegini üpjün etmek we aýda bir gezek yzygiderli tehniki hyzmatlary bermek.Mysal üçin, hassahanalaryň bir toparyndaky gan tegmilleri ýuwlandan soň sary reňkde bolanda, iň ýakyn tehnikleri kir ýuwýan zawoda 30 minudyň içinde gelip, sary meseläni çözmek üçin 3 sagatlyk tehniki hyzmaty başlarys.

jgfhjh (3)

Skylark Chemical, Hytaýyň 106 hassahanasyna ilki bilen hyzmat filosofiýasy, ilki bilen hil we netijelilik bilen ýokary hilli zygyr kir ýuwmak hyzmatlaryny we önümlerini hödürledi we ýuwmagyň hili bu pudakda öňdebaryjy orny eýeledi.Geljekde has köp hassahanalara ýokary hilli kir ýuwmak hyzmatlary, tehnologiýa we ekologiýa önümleri bilen has köp üpjün etmegi maksat edinýäris.Şol bir wagtyň özünde, Skylark Chemical müşderilere netijeli hyzmat çözgütleri bilen üpjün etmek üçin global sebitleriň we ýerli bazarlaryň üýtgemelerine uýgunlaşar.

Web:www.skylarkchemical.com

Email: business@skylarkchemical.com

Telefon / Whats / Skype: +86 18908183680


Iş wagty: Awgust-22-2021