önüm

Ajaýyp öndürijilikli hünärli sowuk suw ýuwujy serişdesi

Gysga düşündiriş:

Sowuk suw ýuwujy enjam, sowuk suw bilen gönüden-göni arassalanyp boljak senagat ýorgan-düşeklerini arassalamak üçin ýörite döredildi.Bu gowşak gidroksidi ýuwujy serişdedir we zygyr matany hiç wagt zaýalamaz.Zygyr ýuwmagyň hilini ýokarlandyrmak we zygyr matanyň ulanylyşyny uzaltmak, bugy we suwy tygşytlamak.

 

Globallomaý satyjy, satyjyweöndüriji21 ýyllyk gözleg we ýokary hilli mata ýuwujy önümlerden.Siziň logotip önümleriňizi talaplaryňyza görä öndürip bileris.Netijeli, ekologiýa taýdan arassa, ýokary hilli, konsentrirlenen önümleri bermäge üns berýäris.

Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

Bir Stocka nusgasy mugt we elýeterli


Önümiň jikme-jigi

HYZMAT HYZMATLARY

Haryt bellikleri

Esasy maglumat.

Önümiň ady

Sowuk suw ýuwujy serişde

Ses

20KG

Tagam

Garpyz

Goýmalar

Zawodlarda, myhmanhanalarda, hassahanalarda we beýleki kir ýuwýan ýerlerde düşek düşeklerini, ýorgan örtüklerini, ýassyk ýassyklaryny we beýleki matalary ýuwmak üçin ulanylýar.

Ulanylyşy

Düwürtik hapalary, ýag tegmillerini, gan tegmillerini aýyryň we matany ýagty saklaň.

Kabul ederlikli

OEM / ODM, lomaý, bölek satuw

Hususy elýeterli

Hoşboý ys, spesifikasiýa, reňk, gap, gaplama

Düzeltmek üçin MOQ

1 tonna

Bir Stocka üçin MOQ

10PCS

HS kody

3307900000

Spesifikasiýa

Aýratynlyk

QTY./20′FCL/40′HQ

20KG / barrel

PRO tarapyndan teklip edilişi ýaly

Talaplaryňyz ýaly

PRO tarapyndan teklip edilişi ýaly

Önümiň beýany

Sowuk suw ýuwujy suwuklyk, ionyň işjeň maddalaryna baýdyr, bu bolsa hapa hapalary, ýag tegmillerini we gan tegmillerini aýryp we matany ýagty saklap bilýär.

Alty esasy tehnologiýany birleşdirýär: zyýany ýok etmek, statiki ýok etmek, ýumşak we açyk matalar, pes köpük we aňsat akartma, galyndylara garşylyk we giň ulanylyş.Zygyr zyýana hiç wagt zyýan bermez, ýorgan-düşegiň ýuwulmagynyň hilini ýokarlandyrmaz we zygyr matasynyň hyzmat ediş möhletini uzaldyp bilmez.Konsentrirlenen birleşdiriji sýrfaktantlara baý, täsirli işjeň maddalary çykarýar, zyýansyzlandyrmak ukybyna we tegmilleriň dargamagyny netijeli azaldýar.Goşulan proteaz mata süýümlerine aralaşyp, çuň tegmilleri aýryp biler.

Ulanyş beýany

1. Bu önümi awtomatiki paýlaýyş ulgamy arkaly awtomatiki usulda ýükläp bolýar.
2. Bu önümiň dozasy menek derejesine baglydyr:

100kg / kir ýuwýan maşynyň dozasy üçin salgylanma tablisasy

Dokanyň dereje salgylanyş dozasy (birlik: g)  

Lightagty tegmiller

200g-300g

Orta menekler

300g-500g

Agyr tegmiller

500g-800g

Ulanyş teklibi

Hinguwmakdaky ýagdaýa görä kömekçi materiallary (wodorod peroksid, emulsifikator, reňkli akartma tozy, hlor akartma tozy we ş.m.) goşuň.

Seresaplyk

Children Çagalaryň elinden daşda boluň.Göz ýa-da deri bilen aragatnaşykdan gaça duruň, eger kontakt bolsa, suw bilen ýuwuň we lukmana ýüz tutuň.Alluwutsa, lukmana ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
Dry Gurak we salkyn ýerde saklaň.
Only Diňe daşarky ulanmak üçin.

OEM&ODM

Sorag-jogap

S: Önüm we gaplamak üçin öz aýratyn dizaýnymy alyp bilerinmi?
J: Hawa, OEM zerurlyklaryňyza görä edip bilermi?Diňe dizaýn sungat eserleriňizi bize hödürläň.
S: Käbir nusgalary nädip alyp bilerin?
J: Sargytdan öň synag üçin mugt nusgalar berip biler, diňe kurýeriň bahasyny töläň.
S: Töleg şertleri näme?
J: 30% T / T goýum, iberilmezden ozal 70% T / T balans tölegi.
S: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?
J: Bizde berk zat barhil barlagyulgamy we hünärmen hünärmenlerimiz iberilmezden ozal ähli önümlerimiziň daşky görnüşini we synag funksiýalaryny barlarlar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Häzirki wagtda bu kompaniýa daşary ýurt bazarlaryny we global ýerleşişini güýçli giňeldýär.Öňümizdäki üç ýylda, Hytaýyň gündelik himiýa senagatynda iň oňat on eksport kärhanasynyň birine öwrülmegi, ýokary hilli önümler bilen dünýä hyzmat etmegini we has köp müşderi bilen ýeňiş gazanmak ýagdaýyny gazanmagy maksat edinýäris.

    SERVICES2WechatIMG2435

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň